Vedlikeholdsplan sameier/borettslag

Boligen/bygninger har en betydelig verdi, og er ofte den største eiendelen man har eller har som beboer i ett borettslag/sameie. Men bygningene eldes hele tiden, og med elde følger verditap.

Den enkleste måten å unngå dette på, er å utøve godt og riktig vedlikehold. Vedlikeholdsarbeidet består av mange små oppgaver, men av og til må man gjennom større og mer omfattende jobber. 

Dette er et godt styringsverktøy for å sikre forutsigbarhet i kostnader og informasjon om bygningens tilstand. Planen inneholder hvilke tiltak som bør iverksettes først, ett 5-10 års perspektiv og oversikt over kostnader/avsetninger.

Vi påtar oss alle typer vedlikeholdsplaner på små hus og større bygningsmasser.

 

Tilskudd til tilstandsvurdering borettslag og sameier.

Borettslag, sameier og liknende, med seks eller flere boliger, kan søke om tilskudd til tilstandsvurdering av eiendommen sin.

Takstcon as har utarbeidet en egen rapport med høy kvalitet som kvalifiserer til 50% støtte fra Husbanken, noe som ikke er behovsprøvd.
Vi lager i tillegg en vedlikeholdsplan med oversikt over kostnader, noe som er et viktig verktøy for styret i planlegging av vedlikehold.

Rapporten kan videre benyttes grunnlag til støtte fra Enova på tiltak.

A. Kartlegging av universell utforming

For universell utforming må dagens tilstand bli kartlagt, når det gjelder adkomst, vegfinning og orientering. Kartleggingen skal utførest med utgangspunkt i NS 11001-2,

«Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger»

B. Teknisk tilstandsanalyse av bygget

Teknisk tilstandsanalyse skal utføres med utgangspunkt i NS 3424:2012 «Tilstandsanalyse av byggverk». Referansenivå for analysen er de lovbestemte krava som gjaldt det året bygget ble oppført. Tilstandsanalysen skal være utført på minimum analysenivå 2. Dette innebærer at ei grundigere undersøking skal gjennomføres når symptom eller mål tilsier dette. NS 3451 kan brukast til klassifisering av bygningsdeler.

C. Kartlegging av energibehov / bygg- og konstruksjonsbeskriving

Denne kartlegginga skal sier noe om oppbygginga og konstruksjonen til bygget, særlig når det gjelder de store bygningsdelene, som golv, tak og yttervegger, deriblant tykkelse på isolasjon og u-verdier, inkludert vinduer og dører. Målet er å få et godt underlagsmateriale som kan samanlignes i forhold til dagens standard. Kartleggingen/beskrivingen kan utarbeides i egen rapport, og/eller inngå som en del av plan for oppgradering, beskrevet i punkt D nedenfor Ventilasjon i bygget og varmeløsninger bør også beskrives.

D. Plan for oppgradering:

På bakgrunn av det som er gjort under punkt A - C, skal det utarbeides en plan for oppgradering.

Denne kan enten inngå i rapporten utarbeidd under B, og/eller utarbeides som en egen rapport. Planen skal ha som mål å løfte uteområdene og bygget opp mot dagens standard, og vise hvordan dette kan gjennomføres etter hvert som teknisk levetid og økonomi gjør det hensiktsmessig. Dette gjelder i forhold til både universell utforming og til energi og miljø. Eksempel på oppgradering av utvendig universell utforming kan være trinnfri tilkomst til inngangsparti fra parkeringsplass, bruk av leielinjer og kontraster, installering av dører som er lette å åpne (døråpner), og universell utforming av felles trapperom, inkludert fravær av terskler.

 

© 2021 Takstcon
Utviklet av: