Landbrukstaksering

Landbrukstakst har både likhets trekk og er helt forskjellig fra vanlig boligtaksering. Den er mer krevende å gjennomføre – vi har spesialkompetanse. Den baserer seg på gårdens bestanddeler og gir en samlet verdi med deltall for dyrket mark, skog, driftsbygninger, kårhus, våningshus og bostedsverdi. Oppdelingen kan variere fra eiendom til eiendom, basert på bygningsmassen og kompleksiteten i drift med mer. 

Landbrukstaksten skal ta hensyn til samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, avgrensing av landbrukseiendom og generelle verdsettingsprinsipper, og det er her det skiller seg mest fra vanlige takster. For landbruk som selges og som fortsatt skal brukes til landbruk vil prisen reflektere at den skal bidra til å realisere mål i landbrukspolitikken, og taksten blir derfor ikke alltid satt kun på basis av verdien på landbruket alene.

Et landbruk kan derfor noen ganger fremstå enten veldig dyrt eller veldig billig. Det er en viktig politisk målsetting å blant annet sikre rekrutteringen av aktive yrkesutøvere og legge til rette for eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig og god ressursforvaltning.

I tillegg er det et uttalt politisk mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket. Jordbruksareal skal også verdsettes etter bruksverdi, som er det samme som realverdien av fremtidige netto inntekter.

© 2021 Takstcon
Utviklet av: