Energirådgivning

 

 

Tilskudd til tilstandsvurdering borettslag og sameier.

Borettslag, sameier og liknende, med seks eller flere boliger, kan søke om tilskudd til tilstandsvurdering av eiendommen sin.

Takstcon as har utarbeidet en egen rapport med høy kvalitet som kvalifiserer til 50% støtte fra Husbanken, noe som ikke er behovsprøvd.
Vi lager i tillegg en vedlikeholdsplan med oversikt over kostnader, noe som er et viktig verktøy for styret i planlegging av vedlikehold.

Rapporten kan videre benyttes grunnlag til støtte fra Enova på tiltak.

A. Kartlegging av universell utforming

For universell utforming må dagens tilstand bli kartlagt, når det gjelder adkomst, vegfinning og orientering. Kartleggingen skal utførest med utgangspunkt i NS 11001-2,

«Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger»

B. Teknisk tilstandsanalyse av bygget

Teknisk tilstandsanalyse skal utføres med utgangspunkt i NS 3424:2012 «Tilstandsanalyse av byggverk». Referansenivå for analysen er de lovbestemte krava som gjaldt det året bygget ble oppført. Tilstandsanalysen skal være utført på minimum analysenivå 2. Dette innebærer at ei grundigere undersøking skal gjennomføres når symptom eller mål tilsier dette. NS 3451 kan brukast til klassifisering av bygningsdeler.

C. Kartlegging av energibehov / bygg- og konstruksjonsbeskriving

Denne kartlegginga skal sier noe om oppbygginga og konstruksjonen til bygget, særlig når det gjelder de store bygningsdelene, som golv, tak og yttervegger, deriblant tykkelse på isolasjon og u-verdier, inkludert vinduer og dører. Målet er å få et godt underlagsmateriale som kan samanlignes i forhold til dagens standard. Kartleggingen/beskrivingen kan utarbeides i egen rapport, og/eller inngå som en del av plan for oppgradering, beskrevet i punkt D nedenfor Ventilasjon i bygget og varmeløsninger bør også beskrives.

D. Plan for oppgradering:

På bakgrunn av det som er gjort under punkt A - C, skal det utarbeides en plan for oppgradering.

Denne kan enten inngå i rapporten utarbeidd under B, og/eller utarbeides som en egen rapport. Planen skal ha som mål å løfte uteområdene og bygget opp mot dagens standard, og vise hvordan dette kan gjennomføres etter hvert som teknisk levetid og økonomi gjør det hensiktsmessig. Dette gjelder i forhold til både universell utforming og til energi og miljø. Eksempel på oppgradering av utvendig universell utforming kan være trinnfri tilkomst til inngangsparti fra parkeringsplass, bruk av leielinjer og kontraster, installering av dører som er lette å åpne (døråpner), og universell utforming av felles trapperom, inkludert fravær av terskler.

 

 

Energirådgivning:

Enova har flere støtteordninger for oppgradering av energiøkonomiske tiltak for private og bedrifter se www.enova.no

Takstcon er godkjent som energirådgiver på bolig og næringsbygg og våre ansatte er registrert hos Enova som godkjente energirådgivere som oppfyller de kompetansekrav som stilles til Enovas program for «Støtte til oppgradering av bolig» og «Støtte til oppgradering av bygg og eiendom».

Vi vil være behjelpelig i hele prosessen med å kartlegge ulike tiltak, samt hvilke prioriteringer du bør gjøre ut ifra de faktiske forhold.

Du kan få tilbake inntil 150.000 kroner når du oppgraderer din bolig eller fritidsbolig. Støttebeløpet er avhengig av hvilket nivå du oppgraderer til:

150.000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)

125.000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)

100.000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)

Enova dekker inntil kr 7.500 av kostnaden dersom du benytter Takston as som kvalifisert energirådgiver for å energimerke og lage en tiltaksplan som passer for boligen din.

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din eller hvordan du kan få støtte. Svarene får du ved å snakke med oss. Vi vil da kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Energimerking Yrkesbygg:

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter. Dette har vært et krav fra 01.07.2010

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Hvis bygningen markedsføres gjennom megler e.l., skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se energiattesten.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Energimerking av næringsbygg koster fra kr. 10 000.- +mva

Takstcon er kvalifisert som energirådgiver for næringsbygg og våre ansatte er registrert hos Enova som godkjente energirådgivere som oppfyller de kompetansekrav som stilles til Enovas program for «Støtte til oppgradering av bygg og eiendom» mm.

Vi kan energimerke boliger og næringsbygg.

 

Energirådgivning Næringsbygg:

For store yrkesbygg (1000 kvm samlet BRA) gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie.

Energiattesten er gyldig i 10 år. 

Kravet er at attesten - eller et sammendrag av denne - er synlig for brukerne av bygningen, slik at brukerne kan danne seg et bilde av bygningens energikvaliteter.

Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal gjennomføres hvert fjerde år. For kjelanlegg med nominell effekt høyere enn 100 kW skal vurderingen gjennomføres hvert andre år. For varmeanlegg er det snakk om en engangsvurdering innen ett år etter at anlegget har fått en alder på 15 år.

 

Priser

Energirådgivning– enebolig, halvpart av tomannsbolig, rekkehus, leilighet, fritidsbolig

Oppstart inkl. første befaring, utarbeide energirapport for bolig slik den fremstår i dag og rapport for planlagte tiltak, trinn 1 og 2 kr. 12.500,- inkl termografering.

Registrering av utførte tiltak, trinn 3 inkl. avsluttende befaring 5.000,-

 

Praktisk info:

Bilkostnader avregnes faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser.

Administrasjonsgebyr kr 45.

Enova dekker inntil kr 7.500 av kostnaden til utarbeidelse av energirapport (ikke behovsprøvd).

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

© 2021 Takstcon
Utviklet av: