Våre tjenester

Verdi og lånetakst

En verdi og lånetakst utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse sammen oppmålt areal. Undersøkelsene er begrenset, og det vil i de fleste tilfeller være feil/mangler ved boligen som ikke blir belyst i rapporten. En verdi og lånetakst er ingen tilstandsrapport, og frarådes ved salg. Norsk Takst og TakstCon AS anbefaler at det ved salg av boliger benyttes en tilstandsrapport med verditakst.

Tilstandsrapport med- eller uten markedsverdi

Skal du selge bolig, anbefales det en tilstandsrapport med markedsverdi. En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

En tilstandsrapport gjøres på undersøkelses nivå 1, og det kan være behov for grundigere undersøkelser på nivå 2 eller 3 for å kartlegge tilstanden. Det kan da bli behov for leie inn konsulenter for å vurdere årsak, sammenheng, evt. utbedringer og kostnader. Vi i TakstCon AS bistår gjerne ved slike behov.

Landbrukstaksering

Landbrukstakst har både likhets trekk og er helt forskjellig fra vanlig boligtaksering. Den er mer krevende å gjennomføre – vi har spesialkompetanse. Den baserer seg på gårdens bestanddeler og gir en samlet verdi med deltall for dyrket mark, skog, driftsbygninger, kårhus, våningshus og bostedsverdi. Oppdelingen kan variere fra eiendom til eiendom, basert på bygningsmassen og kompleksiteten i drift med mer. 

Landbrukstaksten skal ta hensyn til samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, avgrensing av landbrukseiendom og generelle verdsettingsprinsipper, og det er her det skiller seg mest fra vanlige takster. For landbruk som selges og som fortsatt skal brukes til landbruk vil prisen reflektere at den skal bidra til å realisere mål i landbrukspolitikken, og taksten blir derfor ikke alltid satt kun på basis av verdien på landbruket alene. Et landbruk kan derfor noen ganger fremstå enten veldig dyrt eller veldig billig. Det er en viktig politisk målsetting å blant annet sikre rekrutteringen av aktive yrkesutøvere og legge til rette for eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig og god ressursforvaltning. I tillegg er det et uttalt politisk mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket. Jordbruksareal skal også verdsettes etter bruksverdi, som er det samme som realverdien av fremtidige netto inntekter.

Næringstakst

Næringstakster er krevende, men vi har spesialkompetanse. Næringstaksten baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. 

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter og evt. fremtidige potensiale som legges til grunn for taksering av næringseiendom. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. Vi utarbeider også tilstandsrapport for næringsbygg.

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og har sentral godkjenning. Vi utfører kontroll av våtrom og lufttetthet. Det skal også foretas kontroll av utførende sitt system/rutiner samt kontroll av produktdokumentasjon på de produkter som er brukt.

Byggesak

Vi kan ta byggesøknaden fra A-Å. Vi påtar oss byggesaker for nybygg, tilbygg, bruksendring, fasadeendring eller om kommunen har kommet med pålegg om søknad. Vi har sentral godkjenning for søker og prosjekterende i tiltaksklasse 1. 

Vi har svært god kjennskap til lover og forskrifter og har lang erfaring.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og pristilbud!

Vedlikeholdsplan

Boligen/bygninger har en betydelig verdi, og er ofte den største eiendelen man har eller har som beboer i ett borettslag/sameie. Men bygningene eldes hele tiden, og med elde følger verditap. Den enkleste måten å unngå dette på, er å utøve godt og riktig vedlikehold. Vedlikeholdsarbeidet består av mange små oppgaver, men av og til må man gjennom større og mer omfattende jobber. 

Dette er et godt styringsverktøy for å sikre forutsigbarhet i kostnader og informasjon om bygningens tilstand. Planen inneholder hvilke tiltak som bør iverksettes først, ett 5-10 års perspektiv og oversikt over kostnader/avsetninger.
Vi påtar oss alle typer vedlikeholdsplaner på små hus og større bygningsmasser.

Skadetaksering

Når uhellet først er ute og boligen pådrar seg skader som følge av enten brann, vann, innbrudd eller naturskader - vil forsikringsselskapet i de fleste tilfeller kontakte en skadetakstmann, for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatning. 

Skadetaksering er en faglig vurdering som har til hensikt å avdekke hva som er skadet, hvorfor, og omfanget/kostnader på skaden. Vi er en uavhengig part som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

Overtagelse av bolig

Vi kan bistå deg når du skal overta ny bolig. Å ha med seg en fagperson på overtagelse gir deg en trygghet, og en som kan hjelpe deg med å påpeke eventuelle feil og mangler som du ellers vil kunne ha oversett. 

Har du med oss som fagkyndig part på overtakelsen av din nye bolig, skal du være trygg på at når protokollen underskrives og overtakelsen er et faktum, vet du hva du overtar. Da skal alle forhold som er blitt kommentert under overtakelsen være medtatt i overtakelsesprotokollen og med avtalte frister for utbedring av disse. Vi er også behjelpelig med videre oppfølging av leverandøren.

Byggelånsoppfølging

Ved større bygningsmessig inngrep, nybygg, ombygging etc. er det vanlig å ha ett kortsiktig lån i banken, byggelån. Ved utbetaling av slike lån er det vanlig at banken/långiver krever dokumentasjon på at pengene er tilført bygget og at entreprenøren ikke får betalt for noe som ikke er utført eller levert. Dette for å verifisere at det er samsvar mellom de beløp entreprenøren krever, og de verdiene som faktisk er tilført byggeplassen. 

Byggelånskontroll gjennom byggeprosjektet skal derfor gi en nøytral vurdering om prosjektets tilførte verdier samsvarer med byggelånsutbetalinger til prosjektets entreprenør. 

Det er verdt å merke seg at byggelånskontroll kun rapporterer kostnader i forhold til fremdriften på byggeplassen. Det utføres ingen teknisk kontroll av bygget.

Reklamasjonstakst

Har du kjøpt eller solgt bolig? Og det er eller kan være mangler ved boligen, eller du har fått utført arbeid som ikke er tilfredsstillende? Vi kommer da og vurderer de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig dokumentasjon. 

Ut i faktiske forhold skrives en reklamasjonsrapport som grunnlag for videre saksgang.

Fagmann på visning

Før du kjøper bolig er det mye som bør vurderes. Er det noe du ønsker å endre på , eller å pusse opp? Hvor mye tid og penger vil dette koste? Enten det er familiehus, studentleilighet eller seniorbolig kan det være mange spørsmål som dukker opp. 

Med vår erfaring og kompetanse vil kunne svare på det meste og være en diskusjonspartner i prosessen. 

Vi kan bistå som fagkyndig på visning sammen med deg.

Energirådgivning

Enova har flere støtteordninger for oppgradering av energiøkonomiske tiltak, se www.enova.no.

Vi vil være behjelpelig i hele prosessen med å kartlegge ulike tiltak, samt hvilke prioriteringer du bør gjøre ut ifra de faktiske forhold.